Click to reach our home page

To our home pageAbout Metal Safe SignPhotoluminescent products, related services and moreTest results and certificates for our productsRelevant regulations for safety, evacuation, fires etcPublications related to fire hazards, safe evacuation, test procedures and moreContinue your search for information on the internetContact us by using our predefined formsRecent news from media and MSS

Main page regulations
ISO/CD 16069
Res. A.752(18)
Res. MSC.61(67)
Res. MSC.57(67)
About SOLAS
Inspection of LLL

Sjøfartsdirektoratets instruks om inspeksjonen av lavt sittende ledelys

Den 2.3.2001 ga sjøfartsdirektoratet ut sin instruks om inspeksjon av lavt sittende ledelys i Rundskriv nr.5 Serie 1. Saksnr: A-01/05804 OAA/IKH [engelsk versjon]:

Instruks om inspeksjon av lavt sittende ledelys - LLL
I henhold til regel 28.1.10 i SOLAS kap. II-2 skal alle nye passasjerskip som omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen, være utstyrt med ledelys i rømningsveier. For eksisterende skip ble kravet til ledelys gjort gjeldende fra 1. oktober 1997. Kravet omfatter både passasjer- og mannskapsinnredning.

Nevnte krav er også gjort gjeldende for visse nye passasjerskip i innenriks fart; De på 24 meters lengde og derover, d.v.s. skip som kommer inn under EU-direktiv 98/18. Se for øvrig regel 6.7 i kapittel II-2, Del B i Vedlegg I til Forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart av 1. mars 2000 (Rundskriv F nr. 9/2000).

Ledelysene, som er av elektrisk eller fotoluminiserende type, skal indikere retningen på fluktveiene ved en eventuell røykutvikling eller fravær av elektrisk lys.

For tekniske krav til installasjonen er det vist til IMO Res. A.752 (18) Guidelines for the evaluation, testing and application of low-location lighting on passenger ships.

Den nye Fire Safety System Code – FSS-koden – er nå fastsatt av MSC, blir gjort gjeldende fra 1. juli 2002, og blir referert til i den reviderte utgaven av SOLAS kap. II-2. FSS-koden henviser både til IMO Res. A.752 (18) og ISO-standard 15370 ”Ships and marine technology – Low-location lighting on passengers ships” angående testing og installasjon av LLL-systemene.IMO Res. A.752 (18) gir imidlertid ikke spesifikke krav til prosedyrer for testing om bord. Sjøfartsdirektoratet vil derfor i fremtiden kreve at de test-metodene som er beskrevet i ISO-standard 15370 skal følges, selv om det ikke er gjort referanse til denne standarden i dagens utgave av SOLAS kap II-2 Regel 28.1.10. Testing om bord må foretas, og det finnes ingen annen relevant standard.

I følge IMO Res. A.752 (18) pkt. 9.1 skal LLL-systemet visuelt inspiseres om bord minst én gang hver uke. Inspeksjonen kreves registrert. Denne inspeksjonen forutsettes inntatt i skipenes vedlikeholdssystem.

Videre krever IMO Res. A.752 (18) pkt. 9.2 at systemets luminans skal testes hvert 5. år.

ISO-standarden derimot anbefaler at det årlig bør testes et dekk i hver vertikal hovedsone.

Sjøfartsdirektoratet vil på dette punktet følge IMOs krav og kreve 5-årlig testing av et fotoluminiserende anlegg, så fremt det ikke har vært ombygninger o.l. som kan ha påvirket ladelyset i det aktuelle området. Tidsintervallene skal regnes fra installasjonsdatoen.

Vi ber derfor stasjonene være oppmerksom på dette forholdet ved inspeksjon om bord. Hvis 5-års grensen i h.h.t IMO Res. A.752 (18) pkt. 9.2 ikke er overholdt, skal det gis pålegg med inntil 6 ukers frist.

Det er viktig at målingene gjøres riktig både med hensyn til prosedyre og utstyr.
Sjøfartsdirektoratet vil derfor kun akseptere målinger utført av firmaer som tilfredsstiller internasjonale standarder m.h.t utføring av denne type feltmålinger, f.eks ISO og DIN, eller europanorm EN 45001, EN 45004 eller IACS Z 17. Vedkommende firma skal være utstyrt med et sertifikat utstedt av et anerkjent klasseselskap eller et annet kontrollorgan, som viser at det er kompetent til å utføre slike felt-målinger.

Vedlagt oversendes for informasjon ovennevnte IMO Res. A 752 (18) og utkast til ISO-standard 15370.

Den vedlagte ISO-standarden er nå et såkalt ISO/FDIS (final draft international standard) dokument, som innebærer at dokumentet er å betrakte som en midlertidig godkjent standard. ISO-standard 15370 forventes å bli endelig vedtatt ved årsskiftet 2001/2002.

.

Latest news:
Third generation photo luminescent paint now available. Ideal for crew quarters, engine rooms, industries, tunnels and other enclosed areas!

Ceramic tiles for use in floors, walls and ceilings where the use of paint, low location strips or other solutions are not feasable.

Photos of directional signs before mounting

Brannfarlig isolasjon i bytunnel (Norwegian only).

News archive

 

Contact information:

Metal Safe Sign International
Tel: 00-47-92067930
E-mail: mss@mss-int.com

Responsible for all content on MSS web-pages:
Mr. Arve Heggem